Üzletek

A Bose használati feltételei

Utolsó módosítás: 2022. május 25.

MEGJEGYZÉS: HA ÖN EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI LAKOS, A JELEN FELTÉTELEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEK 12. PONTJÁBAN LEÍRT KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZNAK. ENNEK ÉRTELMÉBEN KÖVETELÉSEIT KÖTELEZŐ EREJŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSNAK KELL ALÁVETNIE, KIVÉVE, HA A 12.8 SZAKASZÁBAN LEÍRTAK SZERINT KILÉP EBBŐL.

A jelen Használati feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) jogi megállapodásnak minősülnek Ön és a Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, Amerikai Egyesült Államok és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: „Bose”, „mi”, „minket” és „mienk”) között. A jelen feltételek a Bose összes weboldalára, szoftverére, eszközére és kapcsolódó firmware-jére, alkalmazásaira, termékeire és minden egyéb, a Bose által kínált vagy elérhetővé tett szolgáltatásra, funkcióra vagy tartalomra vonatkoznak (együttesen: „Szolgáltatások”). A szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, azok használatával vagy a szolgáltatásokkal való kapcsolatba kerüléssel Ön jelzi, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, be kell szüntetnie a Szolgáltatások elérését vagy használatát. Saját belátásunk szerint bármikor átdolgozhatjuk a jelen Feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy módosultak-e a jelen Feltételek. A szolgáltatások ilyen frissítés utáni, Ön általi folyamatos használata az ilyen módosítások kötelező elfogadását jelenti, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok további értesítést tesznek szükségessé az ilyen frissítésekről, amely esetben az ilyen további értesítési követelményeknek eleget fogunk tenni.

Egyes szolgáltatásokra további vagy külön feltételek vonatkoznak. Ha ellentmondás van a jelen Feltételek és az egyéb feltételek között, az ilyen egyéb feltételek és kikötések az irányadók.


1. Jogosultság

A szolgáltatások használatához az Önre vonatkozó joghatóság szerinti nagykorúsági életkort be kell töltenie, kivéve, ha a szülő vagy a törvényes képviselő az Ön nevében elfogadja ezeket a feltételeket, és engedélyezi a szolgáltatások használatát. Ha Ön egy szervezet vagy entitás nevében fogadja el a jelen Feltételeket, Ön kijelenti és garantálja, hogy erre jogosult. A Szolgáltatásokat nem érheti el vagy használhatja, ha a vonatkozó jogszabályok értelmében Ön nem tudja igénybe venni a Szolgáltatásokat, vagy korábban felfüggesztették vagy eltávolították a Szolgáltatásokból.


2. Szellemi tulajdon

A „Tartalom” szó jelentése: minden weboldal, szoftver, terv, szöveg, művészi alkotás, hang, videó, grafika, kép, zene, felhasználói felület, bármilyen szerzői művek, név, logó, védjegy, szolgáltatási védjegy, illetve a szolgáltatásokon keresztül közzétett, létrehozott, biztosított vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott információ vagy egyéb anyag. A szolgáltatásokat és a tartalmat az Egyesült Államok és a külföldi joghatóságok szerzői joga, védjegye, szabadalma, kereskedelmi titkai és egyéb törvényei védik. A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Bose és licencadói kizárólagos tulajdonában állnak a szolgáltatásokra és tartalmakra vonatkozó, illetve az azokkal kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekeltségek, beleértve az összes kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is.

Ön nem távolíthat el, nem módosíthat és nem rejthet el semmilyen szerzői jogot, védjegyet, szolgáltatási védjegyet vagy más tulajdonosi jogot vagy értesítést, amely a Szolgáltatásokhoz vagy a Tartalmakhoz tartozik vagy azokat kíséri. A Szolgáltatásokban lévő vagy az azon keresztül elérhető anyagok jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekre vonatkozó jogszabályokat, az adatvédelmi és nyilvánossági törvényeket, valamint a kommunikációs szabályokat és előírásokat.

A Bose és partnerei védjegyeinek és védjegy-megjelöléseinek teljes listájához tekintse át Védjegyeink listáját.


3. Licenc

Korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem továbbengedélyezhető, visszavonható licencet biztosítunk Önnek a Szolgáltatások és Tartalmak eléréséhez, megtekintéséhez és használatához, valamint a termékeinkbe vagy eszközeinkbe ágyazott szoftverek eléréséhez és használatához, függetlenül attól, hogy ezeket a szoftvereket mi vagy harmadik fél biztosítja. A jelen licenc kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra, valamint a szolgáltatások élvezetére vonatkozik, a jelen feltételekben megengedett módon.

Nem használhatja, engedélyezheti tovább, másolhatja, alakíthatja át, módosíthatja, fordíthatja le, teheti közzé, nem készíthet származtatott munkát annak alapján, nem terjesztheti, licencelheti, adhatja el, adhatja bérbe, lízingelheti, ruházhatja át, jelenítheti meg nyilvánosan, adhatja elő nyilvánosan, továbbíthatja, közvetítheti vagy hasznosíthatja más módon a Tartalmat, a Szolgáltatásokat vagy azok bármely részét (beleértve bármely harmadik féltől származó szoftvereket is), kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten megengedett eseteket. A jelen Feltételekben kifejezetten megadott licencek és jogok kivételével semmilyen licencet vagy jogot nem biztosítunk Önnek a mi vagy licencadóink tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szellemi tulajdonjogok alapján.

A Bose saját hatáskörében bármikor visszavonhatja ezen engedélyt. A felhatalmazás visszavonása esetén Ön köteles azonnal megsemmisíteni a Szolgáltatásokból lekért vagy más módon beszerzett összes anyagot, valamint ezek összes másolatát, melyeket a jelen Feltételekkel összhangban vagy más módon készített.


4. Fiók regisztrálása

A Szolgáltatások egyes részeinek használatához fiók létrehozására lehet szükség. Fiók létrehozásához szükség lehet jelszó, felhasználónév és egyéb adatok, például nevének és e-mail-címének megadására. Kizárólag Ön felelős az Ön adatainak bizalmas kezeléséért. Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül nem ruházhatja át, nem adhatja el, nem adhatja át és nem engedélyezheti tovább fiókját. Kizárólag Ön felelős a fiókjában előforduló minden felhasználásért vagy tevékenységért, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatások használatát bármely olyan személy által, aki az Ön fiókját használja, engedéllyel vagy anélkül. Ön vállalja, hogy azonnal értesít minket a jogosulatlan felhasználásról vagy a fiókja biztonságának bármilyen más megsértéséről. A Bose nem vállal felelősséget a fiók jogosulatlan használatából eredő veszteségekért. Az Ön által megadott információk esetében a Bose Adatvédelmi szabályzata az irányadó.


5. Felhasználói tartalom és visszajelzések

5.1 Felhasználói tartalom. Ön kizárólagos felelősséget vállal minden olyan tartalomért, amelyet Ön a Szolgáltatásokon keresztül küld be, jelenít meg, tesz közzé vagy egyéb módon elérhetővé („Felhasználói tartalom”), beleértve a harmadik fél felhasználói tartalomban foglalt szükséges jogait is. A Felhasználói tartalom beküldésekor Ön a Bose számára világszerte érvényes, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, nem kizárólagos, és továbbengedélyezhető licencet ad az ilyen Felhasználói tartalom használatára, másolásra, tárolására, terjesztésre, reprodukálására, módosítására, szerkesztésére, adaptálására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, fordítására, eladására, lízingelésére, továbbítására, nyilvánossággal való kommunikálására, részekre bontására és közzétételére részben vagy egészben, illetve az ilyen Felhasználói tartalom bármilyen most ismert vagy későbbiekben létrehozott formában vagy médiumban való közzétételére, kompenzáció nélkül, bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatások egy részének vagy egészének (és azok származékos műveinek) hirdetését és újraforgalmazását.

Saját belátásunk szerint a Szolgáltatásokban való megjelenésük előtt előre megjeleníthetjük a Felhasználói tartalmat, és bármikor megtilthatjuk vagy megakadályozhatjuk Önt a közzétételben, feltöltésben, tárolásban, megosztásban, küldésben, vagy a Felhasználói tartalom Szolgáltatásokban vagy azon keresztül való megjelenítésében. Saját belátásunk szerint elutasíthatunk, áthelyezhetünk, módosíthatunk vagy eltávolíthatunk minden olyan Felhasználói tartalmat, amelyet a szolgáltatásokba bármilyen okból beküldtek, beleértve korlátozás nélkül a jelen Feltételeket sértő Felhasználói tartalmat is. További információkért lásd az Elfogadható használat című részt alább.

5.2 Visszajelzés. A kéretlenül beküldött ötleteket nem fogjuk fontolóra venni, és azt kérjük, hogy ne küldjenek ilyeneket. Ha azonban úgy dönt, hogy továbbra is beküldi ötleteit bármilyen formában, akár a Felhasználói tartalomban, akár más formában („Visszajelzés”), a következő feltételek érvényesek:

(a) A Visszajelzés a Bose kizárólagos tulajdonát fogja képezni, és Önnek nem jár kompenzáció. Ön ezennel visszavonhatatlanul a Bose rendelkezésére bocsátja ezeket, és beleegyezik abba, hogy visszavonhatatlanul átruházzon a Bose vállalatra minden, a Visszajelzésre vonatkozó jogot, jogcímet és érdeklődést, beleértve az abban foglalt szellemi tulajdonjogokat is.

(b) a Bose semmilyen kötelezettséget nem vállal a Visszajelzésre vonatkozóan, és térítésmentesen, bármilyen jellegű kompenzáció vagy jóváírás nélkül sokszorosíthatja, használhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti a Visszajelzést, beleértve az abban foglalt ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, korlátozás nélkül, bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan a Visszajelzést tartalmazó termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és forgalmazását is.


6. Elfogadható használat

A biztonságos és pozitív élmény elősegítése érdekében a következő magatartás szigorúan tilos a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatban. Tilos (a felsorolás nem teljes):

 • más személy rágalmazása, fenyegetése, megfélemlítése, zaklatása vagy megsértése;
 • bármely felhasználó számára reklámozni vagy javasolni bármely termék vagy szolgáltatás megvásárlását vagy eladását, vagy a szolgáltatásból származó bármely információt felhasználni kapcsolatfelvételre, hirdetésre, ajánlásra vagy eladásra előzetes kifejezett hozzájárulás nélkül;
 • a szolgáltatási vagy az azzal kapcsolatos bármely anyag módosítása vagy megváltoztatása;
 • minden olyan technológiai intézkedés megkerülésének megkísérlése, amelyet mi vagy szolgáltatóink vagy bármely más harmadik fél (beleértve egy másik felhasználót is) a szolgáltatásokhoz való hozzáférés védelme vagy korlátozása érdekében megvalósított;
 • a Szolgáltatások nyújtásához használt szoftver vagy más mögöttes kód megfejtésére, visszafejtésére, szétbontására vagy visszafejtésére tett kísérlet;
 • bármilyen módon megzavarni, megsemmisíteni, megtámadni, módosítani vagy zavarni a Szolgáltatásokat vagy az azokhoz kapcsolódó szoftvereket, hardvereket vagy kiszolgálókat;
 • a Szolgáltatásokból származó adatok gyűjtésére tervezett szoftverek (beleértve a kémprogramokat is) használatában való részvétel vagy az ebből származó adatok begyűjtése
 • a Szolgáltatások mások általi használatának megakadályozása vagy zavarása;
 • bármely személy vagy entitás megszemélyesítése, vagy bármilyen más hasonló csalárd tevékenységet végzése (mint például adathalászat);
 • bármilyen illegális, sértő, zaklató, pornográf, illetlen, profán, obszcén, gyűlöletkeltő, rasszista vagy más módon kifogásolható bejegyzés közzététele vagy megosztása;
 • bármely olyan kommunikáció vagy felhívás közzététele, továbbítása (vagy erre való felbujtás), amelynek célja, hogy jelszavakat, fiókadatokat vagy más személyes vagy privát információt szerezzenek meg bármely felhasználótól;
 • többszintű marketingrendszerekhez, piramisrendszerekhez vagy témán kívüli tartalmakhoz kapcsolódó tartalom beküldése;
 • kéretlen vagy nem engedélyezett hirdetések vagy kereskedelmi közlemények (például spam, hirdetés, promóciós anyagok, levélszemét, lánclevelek vagy más felhívási formátum) beküldése, küldése, közzététele, feltöltése vagy egyéb módon való elérhetővé tétele;
 • olyan intézkedés megtétele, amely saját belátásunk szerint észszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhet ró az infrastruktúránkra;
 • vírusok, rosszindulatú kódok, egyéb számítógépes utasítások vagy technológiai eszközök továbbítása, amelyek célja a számítógépek vagy kapcsolódó rendszerek megzavarása vagy megrongálása;
 • bármilyen olyan eszköz használata, amellyel lebontja vagy feltérképezi a Szolgáltatásokban található weboldalakat;
 • bármilyen robot, pók, szkréper vagy más automatizált eszköz használata a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez bármilyen célból;
 • más személyek szellemi tulajdonának, magánéletének, nyilvánosságának vagy egyéb törvényes jogainak megsértése, megszegése vagy helytelen módon történő kezelése;
 • bármilyen törvény vagy szabályozás megszegése; vagy
 • bármely harmadik fél támogatása, ösztönzése vagy támogatása a fentiek bármelyikének végrehajtásában.

A fent megadott felhasználási korlátozásokon kívül a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül elérhető anyagokat „KORLÁTOZOTT JOGOKKAL” biztosítjuk. Bármely szövetségi, állami vagy helyi önkormányzat vagy hatóság általi használatra, másolásra vagy nyilvánosságra hozatalra további korlátozások vonatkoznak, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően. Az anyagok kormány vagy hatóság általi ilyen használata a Bose tulajdonjogának elismerését jelenti.


7. Adatvédelem

Az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos információkért (beleértve az Ön adatainak gyűjtését és felhasználását is), kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi szabályzatunk a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozik, és a jelen Feltételekben hivatkozunk rá.


8. Jótállások, felelősségkizárások és a felelősség korlátozása

A BOSE ÁLTAL A BOSE TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KIFEJEZETTEN ÍRÁSOS FORMÁBAN NYÚJTOTT, ETTŐL ELTÉRŐ TÁJÉKOZTATÁS HIÁNYÁBAN A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A BOSE KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, TÉNYMEGÁLLAPÍTÁST, FELTÉTELT VAGY GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A MINŐSÉGRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE VAGY A JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A BOSE KIFEJEZETTEN NEM GARANTÁLJA, HOGY: (i) A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALMAK HIBÁKTÓL MENTESEK; (ii) A SZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIÓI ÉS JELLEMZŐI ZAVARTALANOK, BIZTONSÁGOSAK VAGY HIBÁKTÓL MENTESEK; (iii) A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY (iv) A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK. A BOSE NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BOSE FRISSÍTI VAGY TOVÁBBRA IS ELÉRHETŐVÉ TESZI A SZOLGÁLTATÁSOKAT, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ADOTT SZOFTVERT, ALKALMAZÁST VAGY TERMÉKET BÁRMILYEN IDŐTARTAMRA, ÉS A BOSE FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ ÖN ELŐZETES ÉRTESÍTÉSE NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA, FRISSÍTSE VAGY MEGSZÜNTESSE. A FENTI KIZÁRÁSOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK, ÉS A JELEN FELTÉTELEK FELMONDÁSÁT VAGY LEJÁRTÁT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT KÖVETŐEN IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS TARTALMAKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ TELJES KOCKÁZATOT ÖN VISELI. A BOSE, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI, VAGY SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TARTALMAK LÉTREHOZÁSÁBAN, KÉSZÍTÉSÉBEN VAGY SZÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY HARMADIK FÉL, VALAMINT EZEK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS KÉPVISELŐI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK ÖN, ILLETVE MÁS SZEMÉLY VAGY ENTITÁS FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETÉSBŐL EREDŐ VAGY EGYÉB OLYAN KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ADATVESZTÉSBŐL, A SZÁMÍTÓGÉPEKET VAGY ESZKÖZÖKET ÉRINTŐ KÁROKBÓL, A HASZNÁLAT KIMARADÁSÁBÓL, ILLETVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGÉBŐL ADÓDÓ KÁROKAT), MELY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY BÁRMELY TARTALOM, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELÉRHETŐ HIVATKOZÁSOK VAGY KAPCSOLATOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELÉRHETŐ ANYAGOKBÓL, INFORMÁCIÓKBÓL, JAVASLATOKBÓL VAGY HIVATKOZÁSOKBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A BOSE VÁLLALAT TUDATÁBAN VOLT-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉNEK, ÉS ARRA JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉS VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), POLGÁRI PERES ELJÁRÁS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY TÖRVÉNYSÉRTÉS KERETÉBEN VAGY EGYÉB MÓDON KERÜL SOR.

MINDEN ESETBEN A BOSE ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE, AMELY A JELEN FELTÉTELEKBŐL, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL ERED, NEM HALADJA MEG AZ ADOTT TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETETT ÖSSZEGET, AMELYRE A KÖVETELÉS VONATKOZIK, VAGY HA A KÖVETELÉS NEM VONATKOZIK KIFIZETETT TERMÉKRE VAGY SZOLGÁLTATÁSRA, EZ JELEN ESETBEN 100 USD.

A BOSE NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HARMADIK FÉL ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL VAGY A SZOLGÁLTATÁSBAN MEGTALÁLHATÓ VAGY HIVATKOZOTT WEBOLDALON HIRDETETT VAGY KÍNÁLT TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, ÉS A BOSE NEM VESZ RÉSZT AZ ÖN ÉS A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓI KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK NYOMON KÖVETÉSÉBEN ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM LESZ FELELŐS AZÉRT. A BOSE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET HARMADIK FÉL SÉRTŐ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁÉRT. ÖN ÖNKÉNT FELVÁLLALJA A FENTIEKBŐL EREDŐ KÁROK ÉS SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁT. 

A FENTI KORLÁTOZÁSOK ALAPVETŐ ÉS LÉNYEGES ELEMEI A BOSE ÉS ÖN KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ALAPJAINAK, ÉS AKKOR IS ALKALMAZANDÓK, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG ALAPVETŐ CÉLJÁNAK ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását, illetve a kártérítési felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy egyes korlátozások Önre nem vonatkoznak. Ha Ön New Jersey-ben (Egyesült Államok) tartózkodik, az ebben a szakaszban foglalt korlátozások Önre vonatkoznak.


9. Kártérítés

A törvény által megengedett legteljesebb mértékben Ön vállalja, hogy kártalanítja és megvédi a Bose vállalatot és annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit és képviselőit (valamint a fentiek bármely jogutódját), valamint mentesíti őket minden követelés vagy igény alól, beleértve – korlátozás nélkül – a Szolgáltatások vagy Tartalom használatával vagy használatából, a Szolgáltatásokkal való kapcsolatából, a Tartalomnak vagy a Felhasználói tartalomnak való kitettségből, a feltételek Ön általi megsértéséből, az alkalmazandó jog megsértéséből, a Felhasználói tartalom Szolgáltatásokba történő beküldéséből, közzétételéből vagy továbbításából és/vagy a másik jogainak Ön általi megsértéséből adódó észszerű ügyvédi díjakat és kifizetéseket. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját költségünkön vállaljuk az ilyen viták során a kizárólagos védelmet és irányítást, és Ön minden esetben együttműködik velünk a rendelkezésre álló védelem érvényesítésében.


10. Módosítás és felmondás

10.1 Szolgáltatások módosítása. A Bose fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó helyi törvényi előírások által nem engedélyezett eseteket kivéve bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül módosítsa vagy megszüntesse a Szolgáltatásokat (vagy azok bármely részét). A Bose nem vállal felelősséget Ön vagy bármely külső fél felé a Szolgáltatások bármely módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

10.2 Megszüntetés. Kizárólagos és abszolút belátásunk szerint bármikor, bármilyen okból, az Ön értesítésével vagy anélkül megszüntethetjük, felfüggeszthetjük vagy más módon megtagadhatjuk az összes Szolgáltatáshoz vagy azok egy részéhez való hozzáférést. Ha megszüntetjük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát, a jelen feltételek megszűnnek, és a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges összes jog is azonnal megszűnik; azonban a jelen Feltételek bizonyos rendelkezései továbbra is alkalmazandók a megszüntetést követően, mint például korlátozás nélkül, és adott esetben, a kötelező választottbíróságról és csoportos keresetről való lemondásról szóló rendelkezések. A Szolgáltatások használatának vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a megszüntetése magában foglalhatja a Bose kizárólagos belátása szerint az Ön fiókjának és/vagy Felhasználói tartalmának törlését is, és Ön a vonatkozó törvények által előírt esetek kivételével nem fog tudni hozzáférni a fiókjához kapcsolódó információkhoz.


11. Értesítés a szellemi tulajdon megsértéséről

A DMCA (Digital Millennium Copyright Act) és más vonatkozó jogszabályok értelmében a Bose megfelelő körülmények között megszünteti azon felhasználók regisztrációs fiókját, akik bizonyítottan megsértik egy harmadik fél szellemi tulajdonjogait, és/vagy eltávolítja a jogsértő Felhasználói tartalmat. További információkért tekintse meg a Bose Szerzői jogi szabályzatát.


12. Kötelező választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás egyesült államokbeli lakosok számára

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZAKASZT. A SZAKASZ ÉRINTI A TÖRVÉNYES JOGAIT, BELEÉRTVE A BÍRÓSÁGON VALÓ KERESETBENYÚJTÁSI JOGÁT IS.

12.1 Alkalmazás. Ön és a Bose egyetértenek abban, hogy a jelen Feltételek befolyásolják az államközi kereskedelmet, és hogy az Egyesült Államok szövetségi választottbírósági törvénye szabályozza a választottbírósági rendelkezések értelmezését és végrehajtását. A jelen 12. szakasz célja, hogy teljeskörűen értelmezze és szabályozza a közöttünk fennálló vitákat, beleértve, de nem kizárólagosan, a közöttünk lévő kapcsolat bármely aspektusából eredő vagy azzal kapcsolatos követeléseket, függetlenül attól, hogy azok szerződés, sérelem, csalás, megtévesztés vagy bármely más jogi elmélet alapján állnak-e fenn – a jelen Feltételek vagy bármely korábbi megállapodás előtt keletkezett követelések (beleértve, de nem kizárólagosan, a hirdetésekkel kapcsolatos követeléseket is); illetve a jelen Feltételek megszűnése után felmerülő követelések. Ezen teljes körű tilalom alól csak bizonyos szellemi tulajdonnal, illetve kisebb értékű bírósági követelésekkel kapcsolatos perek zárhatók ki, az alábbiak szerint.

12.2 Kezdeti vitarendezés. A legtöbb vitás eset választottbíróság nélkül is megoldható. Mielőtt bármilyen hivatalos lépést tenne, lépjen kapcsolatba velünk a Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel címen, és adjon egy rövid, írásos leírást a vitáról, illetve adja meg elérhetőségét is (fiókhoz kapcsolódó vita esetén felhasználónevét is adja meg). A szellemi tulajdon és a kisebb értékű követelések tárgyában indított bírósági keresetek kivételével a felek megállapodnak abban, hogy minden jogvitát, követelést, kérdést vagy nézeteltérést közvetlenül a Bose vállalattal folytatott konzultáció útján rendeznek, és a jóhiszemű tárgyalások megilletik a pert vagy választottbírósági eljárást kezdeményező felet.

12.3 Kötelező választottbíróság. Ha a felek nem jutnak közös megegyezésre a fenti kezdeti vitarendezési rendelkezés szerinti informális vitarendezési kezdeményezéstől számított hatvan (60) napon belül, akkor bármelyik fél kezdeményezhet kötelező érvényű választottbírósági (mint kizárólagos eszköz) eljárást a követelések (kivéve a 12.7 szakaszban leírtak szerint) megoldására az alábbi feltételek szerint. Konkrétan minden, a jelen Feltételekből eredő vagy ezekkel kapcsolatos követelést (beleértve a Feltételek kialakítását, teljesítését vagy megsértését) végül a JAMS által lefolytatott kötelező választottbírósági eljárás szerint kell rendezni – a 250 000 USD-t nem meghaladó követelések esetén a JAMS észszerűsített választottbírósági eljárásának szabályai, a 250 000 USD-t meghaladó követelések esetén pedig a JAMS átfogó választottbírósági szabályai és eljárásrendje a mérvadó a választottbírósági eljárás kezdeményezésekor, kivéve a csoportos keresetek szabályozására vagy engedélyezésére vonatkozó szabályokat vagy eljárásokat.

12.4 A választottbíró hatásköre. A választottbíró, és nem minden szövetségi, állami vagy helyi bíróság vagy ügynökség, kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a jelen Feltételek értelmezésből, alkalmazhatóságból, végrehajthatóságból vagy kidolgozásából eredő vagy azokkal kapcsolatos viták rendezésére, beleértve, de nem kizárólagosan minden keresetet, amely szerint a jelen Feltételek egésze vagy bármely része semmisnek vagy megtámadhatónak minősül, függetlenül attól, hogy a kereset a választottbíróság hatáskörébe tartozik-e, vagy peres eljárással való lemondásról van-e szó. A választottbíró jogosult arra, hogy bármilyen mentességet megadjon, amely a törvény alapján vagy méltányossági alapon bíróság előtt megadhat. A választottbíró döntését írásos formában kell közölni, kötelező érvényű a felek számára, és bármely illetékes joghatóság bíróságán határozatként lehet kezelni.

12.5 Kereset benyújtása. Választottbírósági eljárás indításához a következőket kell tennie: (a) Írja le a választottbírósági eljárás iránti keresetét, amely tartalmazza a követelés leírását és a visszaszerezni kívánt kártérítések összegét (a választottbírósági eljárás iránti igény benyújtásához szükséges sablont a www.jamsadr.com weboldalon találja); (b) lépjen kapcsolatba a JAMS-szel, és kövesse a JAMS megfelelő eljárásait a választottbírósági eljárás megkezdéséhez; (c) küldje el a választottbírósági eljárás iránti igény egy példányát számunkra: Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel.

A benyújtási, adminisztrációs költségek és a döntőbíró díjának kifizetését a JAMS vonatkozó fogyasztói szabályai szabályozzák. A felek felelősek saját ügyvédi díjaik és választottbírósági költségeik megfizetéséért, kivéve, ha a törvény által engedélyezett vagy a választottbíró megállapítja, hogy a követelés komolytalan volt, vagy a követelést nem megfelelő célból vagy rosszhiszeműen terjesztették elő.

A felek megértik, hogy e kötelező választottbírósági rendelkezés hiányában jogukban áll pert indítani a bíróságon, és esküdtszéki tárgyalást folytatni. Megértik továbbá, hogy bizonyos esetekben a választottbírósági eljárás költségei meghaladhatják a peres eljárás költségeit, és a feltáráshoz való jog korlátozottabb lehet a választottbíróságon, mint a bíróságon. Ha Ön egyesült államokbeli lakos, a választottbírósági eljárásra abban a megyében kerülhet sor, ahol a bejelentés időpontjában lakik, kivéve, ha mindkét fél megegyezik egy másik helyben vagy telefonos választottbíráskodást kér. Az Egyesült Államokon kívül lakóhellyel rendelkező személyek esetében a választottbírósági eljárást az egyesült államokbeli Massachusetts államban lévő Middlesex megyében kell kezdeményezni, továbbá Ön és a Bose megállapodnak abban, hogy alávetik magukat bármely szövetségi vagy állami bíróság személyes joghatóságának a Massachusetts állambeli Middlesex megyében a választottbírósági eljárás lefolytatása, a választottbírósági eljárás felfüggesztése, illetve a választottbíró által hozott ítélet megerősítése, módosítása, törlése vagy ítélethozatala érdekében.

12.6 Csoportos keresetről való lemondás. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy a választottbírósági eljárást kizárólag egyéni minőségben lehet lefolytatni, nem pedig csoportos keresetként vagy egyéb képviselői keresetként, és a felek kifejezetten lemondanak csoportos kereset benyújtására vagy csoportos jogorvoslatra irányuló jogukról. ÖN ÉS A BOSE MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY MINDEGYIKÜK CSAK EGYÉNI MINŐSÉGÉBEN INDÍTHAT KÖVETELÉST A MÁSIKKAL SZEMBEN, NEM PEDIG FELPERESKÉNT VAGY CSOPORTTAGKÉNT BÁRMELY ÁLLÍTÓLAGOS CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN. Ha bármely bíróság vagy választottbíró úgy ítéli meg, hogy a jelen bekezdésben meghatározott csoportos keresetről való lemondás bármilyen okból érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy hogy a választottbírósági eljárás csoportos alapon folytatható le, akkor a fenti választottbírósági rendelkezéseket teljes egészében semmisnek kell tekinteni, és úgy kell tekinteni, hogy a felek nem egyeztek bele a viták választottbírósági eljárás általi rendezésébe.

12.7 Kivétel: Szellemi tulajdonnal kapcsolatos peres eljárások és kisebb értékű követelések bírósági keresete. A felek azon döntése ellenére, hogy minden vitát választottbírósági úton rendeznek, bármelyik fél indíthat végrehajtási lépéseket, érvényességi megállapításokat vagy lopásból, kalózkodásból vagy szellemi tulajdon jogosulatlan használatából eredő vagy azzal kapcsolatos követeléseket az illetékes állami vagy szövetségi bíróság előtt, illetve az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál a szellemi tulajdonjogainak védelme érdekében (a „szellemi tulajdonjogok” szabadalmakat, szerzői jogokat, erkölcsi jogokat, védjegyeket és üzleti titkokat jelentenek, de nem a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat). Bármelyik fél kérhet jogorvoslatot a kisebb értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon is az adott bíróság joghatósága alá tartozó viták vagy követelések rendezéséhez.

12.8 30 napos visszalépési jog. Önnek jogában áll visszalépni, így nem vonatkoznak Önre a fenti választottbírósági és csoportos keresetről való lemondási rendelkezések, ha írásbeli értesítést küld a visszalépésről a Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701, Attn: Office of the General Counsel címre a következő tárggyal: „VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRÓL ÉS CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁS”. Az értesítést harminc (30) napon belül kell elküldeni (a) a jelen Feltételek hatálybalépésének dátumától számítva; vagy (b) az első időponttól számítva, amikor Ön olyan Szolgáltatást használt, amelyre a Feltételek bármely olyan változata vonatkozik, amely a kötelező választottbírósági eljárásról és a csoportos keresetről való lemondásnak ezt a verzióját is tartalmazta, attól függően, hogy melyik a későbbi. Ellenkező esetben Ön köteles a választottbírósági vitákban részt venni a jelen bekezdések feltételei szerint. Ha lemond ezekről a választottbírósági rendelkezésekről, akkor a Bose vállalatot sem kötik ezek.

12.9 A jelen szakasz módosításai. Ha bármilyen módosítást végzünk ebben a szakaszban, Ön elutasíthatja az ilyen módosításokat úgy, hogy a módosítást követő 30 napon belül írásban, a 12.8 pontban megadott címen értesít bennünket. Nem szükséges a jelen Feltételek Választottbírósági eljárásról és a csoportos keresetről való lemondás című szakaszának jövőbeni módosításáról elutasító nyilatkozatot küldeni, ha a jelen Feltételek első elfogadását követő 30 napon belül megfelelően elutasította ezt a szakaszt. Ha az első 30 nap elteltével nem utasította el megfelelően ezt a szakaszt, egy jövőbeli módosítás elutasításával beleegyezik abba, hogy a közöttünk lévő vitákat a jelen választottbírósági rendelkezés nyelvezetével összhangban rendezi, az Ön által el nem utasított változtatások általi módosítások szerint. A jelen értesítés csak a jelen Feltételekre vonatkozik; ha Ön korábban más választottbírósági megállapodást kötött velünk, vagy a jövőben más ilyen megállapodást köt, a jelen Feltételekben szereplő választottbírósági rendelkezéstől való visszalépésről szóló értesítés nem érinti az Ön és köztünk létrejött többi választottbírósági megállapodást.

12.10 Érvényben maradás. A jelen szakasz a Szolgáltatások Ön általi használatának megszűnését követően is érvényben marad.


13. Irányadó jog

A jelen feltételeket, a kapcsolódó tárgyakat és intézkedéseket Massachusetts állam jogszabályai szerint alkottuk meg, és szabályozásukra is ezek vonatkoznak, a kollíziós irányelvekre tekintet nélkül. A kötelező választottbírósági eljárás fenti 12. szakaszában foglaltak kivételével a jelen feltételekből vagy a Szolgáltatások használatából eredő minden jogvitát Massachusetts állam Middlesex megyéjének állami vagy szövetségi bíróságain kell kezdeményezni és lefolytatni. Ön és a Bose elfogadják ezen bíróságok kizárólagos illetékességét.


14. Általános feltételek

14.1 Vis maior. A Bose semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen késedelemért vagy teljesítménybeli hibáért, amely közvetlenül vagy közvetve egy, az észszerűség határain kívül eső eseményből ered.

14.2 Nincs lemondás. Ha nem tudjuk megkövetelni, hogy Ön végrehajtsa a jelen Feltételekből fakadó valamelyik kötelezettségét, vagy ha nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy ha késlekedünk ennek végrehajtásában, mindez nem jelenti azt, hogy lemondtunk volna ezekről a jogokról, és nem jelenti azt sem, hogy Önnek nem kell betartania a kötelezettségeit. Ha mi lemondunk a jogunkról egy Ön által elkövetett mulasztással vagy kötelezettségszegéssel kapcsolatban, ezt kizárólag írásos formában tesszük, és ez nem fogja azt jelenteni, hogy automatikusan lemondunk a jogunkról bármely Ön által elkövetett jövőbeli mulasztással vagy kötelezettségszegéssel kapcsolatban.

14.3 Elválaszthatóság. A jelen Feltételek valamennyi rendelkezése egymástól függetlenül értelmezendő. Ha valamely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy a rendelkezések valamelyike jogellenes vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó bekezdések korlátozás nélkül érvényesek és hatályosak maradnak.

14.4 Harmadik felek kedvezményezettjei. Amennyiben a jelen Feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, a jelen Feltételeknek nem lehetnek harmadik fél kedvezményezettjei.

14.5 Teljes megállapodás. A jelen Feltételek (és az itt foglalt összes feltétel) alkotják a teljes megállapodást Ön és a Bose között, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi és egyidejű megállapodást Ön és a Bose között a témában, kivéve, ha az itt kifejezetten szerepel.

14.6 Átruházás. Ön nem ruházhatja át vagy adhatja át a jelen Feltételeket, valamint az ezek alapján biztosított jogokat vagy licenceket. A Bose korlátozás nélkül átruházhatja vagy átadhatja a jelen Feltételeket, valamint az ezek alapján biztosított jogokat vagy licenceket. A jelen Feltételek a felek és a felek jogutódainak, valamint az engedélyezett engedményeseknek a javát szolgálják.

14.7 Módosítás. A jelen Feltételek csak az Ön és a Bose felhatalmazott aláírója közötti megállapodással módosíthatók, kifejezetten hivatkozva és módosítva a jelen Feltételeket.

14.8 Nincs ügynökség. A jelen Feltételek semmilyen ügynökséget, partnerséget, vegyes vállalatot vagy munkavállaló-munkaadó viszonyt nem szolgálnak vagy hoznak létre, és Önnek nincs joga vagy felhatalmazása semmilyen kötelezettséget vállalni vagy létrehozni, vagy ténymegállapítást tenni vagy kötelezettséget vállalni a Bose nevében.

14.9 Elektronikus feldolgozás. Ön elfogadja, hogy az Ön és közöttünk elektronikus formában kötött megállapodások jogilag ugyanúgy kötelező érvényűek, mint a fizikailag írásos formában kötött megállapodások.

14.10 Címsorok. A jelen Feltételekben szereplő címsorok és alcímsorok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és ezeknek nincs jogi vagy szerződéses hatása.

14.11 Érvényben maradás. Jelen Feltételek azon rendelkezései, melyek természetüknél fogva értelemszerűen túllépik a jelen feltételek érvényességének határát, a jelen Feltételek érvényességének megszűnése után is érvényben maradnak.

14.12 Értesítések. Értesítést küldhetünk Önnek e-mailben, értesítést tehetünk közzé a Szolgáltatásokon vagy bármely más, általunk választott módon, és az értesítés a közzétételkor lép hatályba. Ha értesítést küld nekünk, akkor a levél 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, United States of America címünkre való megérkezését követően lép érvénybe.

14.3 Szöveges üzenet küldése. A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy mi és a nevünkben eljáró személyek bizonyos körülmények között szöveges üzeneteket (SMS) küldhetünk Önnek az Ön által megadott telefonszámra az SMS-használati feltételeinknek megfelelően.


15. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, tekintse meg az Elérhetőségek oldalt.