A Bose használati feltételei

Utolsó módosítás: 2024. február 26.

A jelen Használati feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) jogi megállapodásnak minősülnek Ön és a Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, Amerikai Egyesült Államok és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: „Bose”, „mi”, „minket” és „mienk”) között. A jelen feltételek a Bose összes weboldalára, szoftverére, eszközére és kapcsolódó firmware-jére, alkalmazásaira, termékeire és minden egyéb, a Bose által kínált vagy elérhetővé tett szolgáltatásra, funkcióra vagy tartalomra vonatkoznak (együttesen: „Szolgáltatások”). A Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, azok használatával vagy a Szolgáltatásokkal való kapcsolatba kerüléssel Ön jelzi, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, be kell szüntetnie a Szolgáltatások elérését vagy használatát. Saját belátásunk szerint bármikor átdolgozhatjuk a jelen Feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy módosultak-e a jelen Feltételek. A Szolgáltatások ilyen frissítés utáni, Ön általi folyamatos használata az ilyen módosítások kötelező elfogadását jelenti, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok további értesítést tesznek szükségessé az ilyen frissítésekről, amely esetben az ilyen további értesítési követelményeknek eleget fogunk tenni.

Egyes Szolgáltatásokra további vagy külön feltételek vonatkoznak. Ha ellentmondás van a jelen Feltételek és az egyéb feltételek között, az ilyen egyéb feltételek és kikötések az irányadók.


1. Jogosultság

A Szolgáltatások használatához az Önre vonatkozó joghatóság szerinti nagykorúsági életkort be kell töltenie, kivéve, ha a szülő vagy a törvényes képviselő az Ön nevében elfogadja ezeket a Feltételeket, és engedélyezi a Szolgáltatások használatát. Ha Ön egy szervezet vagy entitás nevében fogadja el a jelen Feltételeket, Ön kijelenti és garantálja, hogy erre jogosult. A Szolgáltatásokat nem érheti el vagy használhatja, ha a vonatkozó jogszabályok értelmében Ön nem tudja igénybe venni a Szolgáltatásokat, vagy korábban felfüggesztették vagy eltávolították a Szolgáltatásokból.


2. Szellemi tulajdon

A „Tartalom” szó jelentése: minden weboldal, szoftver, terv, szöveg, művészi alkotás, hang, videó, grafika, kép, zene, felhasználói felület, bármilyen szerzői műalkotás, név, logó, védjegy, szolgáltatási védjegy, illetve a Szolgáltatásokon keresztül közzétett, létrehozott, biztosított vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott információ vagy egyéb anyag. A Szolgáltatásokat és a Tartalmat az Egyesült Államok és a külföldi joghatóságok szerzői joga, védjegye, szabadalma, kereskedelmi titkai és egyéb törvényei védik. A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Bose és licencadói kizárólagos tulajdonában állnak a Szolgáltatásokra és Tartalomra vonatkozó, illetve az azokkal kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekeltségek, beleértve az összes kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is.

Ön nem távolíthat el, nem módosíthat és nem rejthet el semmilyen szerzői jogot, védjegyet, szolgáltatási védjegyet vagy más tulajdonosi jogot vagy értesítést, amely a Szolgáltatásokhoz vagy a Tartalomhoz tartozik vagy azokat kíséri. A Szolgáltatásokban lévő vagy az azon keresztül elérhető anyagok jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekre vonatkozó jogszabályokat, az adatvédelmi és nyilvánossági törvényeket, valamint a kommunikációs szabályokat és előírásokat.

A Bose és partnerei védjegyeinek és védjegy-megjelöléseinek teljes listájához tekintse át Védjegyeink listáját.


3. Licenc

Korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem tovább engedélyezhető, visszavonható licencet biztosítunk Önnek a Szolgáltatások és Tartalom eléréséhez, megtekintéséhez és használatához, valamint a termékeinkbe vagy eszközeinkbe ágyazott szoftverek eléréséhez és használatához, függetlenül attól, hogy ezeket a szoftvereket mi vagy harmadik fél biztosítja. A jelen licenc kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra, valamint a Szolgáltatások élvezetére vonatkozik, a jelen Feltételekben megengedett módon.

Nem használhatja, engedélyezheti tovább, másolhatja, alakíthatja át, módosíthatja, fordíthatja le, teheti közzé, nem készíthet származtatott munkát annak alapján, nem terjesztheti, licencelheti, adhatja el, adhatja bérbe, lízingelheti, ruházhatja át, jelenítheti meg nyilvánosan, adhatja elő nyilvánosan, továbbíthatja, közvetítheti vagy hasznosíthatja más módon a Tartalmat, a Szolgáltatásokat vagy azok bármely részét (beleértve bármely harmadik féltől származó szoftvereket is), kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten megengedett eseteket. A jelen Feltételekben kifejezetten megadott licencek és jogok kivételével semmilyen licencet vagy jogot nem biztosítunk Önnek a mi vagy licencadóink tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szellemi tulajdonjogok alapján.

A Bose saját hatáskörében bármikor visszavonhatja ezt a licencet. A felhatalmazás visszavonása esetén Ön köteles azonnal megsemmisíteni a Szolgáltatásokból lekért vagy más módon beszerzett összes anyagot, valamint ezek összes másolatát, melyeket a jelen Feltételekkel összhangban vagy más módon készített.


4. Fiók regisztrálása

A Szolgáltatások egyes részeinek használatához fiók létrehozására lehet szükség. Fiók létrehozásához szükség lehet jelszó, felhasználónév és egyéb adatok, például a nevének és e-mail-címének megadására. Kizárólag Ön felelős az adatainak bizalmas kezeléséért. Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül nem ruházhatja át, nem adhatja el, nem adhatja át és nem engedélyezheti tovább a fiókját. Kizárólag Ön felelős a fiókjában előforduló minden felhasználásért vagy tevékenységért, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatások használatát bármely olyan személy által, aki az Ön fiókját használja, engedéllyel vagy anélkül. Ön vállalja, hogy azonnal értesít minket a jogosulatlan felhasználásról vagy a fiókja biztonságának bármilyen más megsértéséről. A Bose nem vállal felelősséget a fiók jogosulatlan használatából eredő veszteségekért. Az Ön által megadott információk esetében a Bose Adatvédelmi szabályzata az irányadó.


5. Felhasználói tartalom és visszajelzések

5.1 Felhasználói tartalom. Ön kizárólagos felelősséget vállal minden olyan Tartalomért, amelyet Ön a Szolgáltatásokon keresztül küld be, jelenít meg, tesz közzé vagy egyéb módon elérhetővé („Felhasználói tartalom”), beleértve a harmadik fél Felhasználói tartalomban foglalt szükséges jogait is. A Felhasználói tartalom beküldésekor Ön a Bose számára világszerte érvényes, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, nem kizárólagos, és tovább engedélyezhető licencet ad az ilyen Felhasználói tartalom használatára, másolására, tárolására, terjesztésre, reprodukálására, módosítására, szerkesztésére, adaptálására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, fordítására, eladására, lízingelésére, továbbítására, nyilvánossággal való kommunikálására, részekre bontására és közzétételére részben vagy egészben, illetve az ilyen Felhasználói tartalom bármilyen most ismert vagy későbbiekben létrehozott formában vagy médiumban való közzétételére, kompenzáció nélkül, bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatások egy részének vagy egészének (és azokból származó munkáknak) hirdetését és újraforgalmazását.

Saját belátásunk szerint a Szolgáltatásokban való megjelenésük előtt előre megjeleníthetjük a Felhasználói tartalmat, és bármikor megtilthatjuk vagy megakadályozhatjuk Önt a közzétételben, feltöltésben, tárolásban, megosztásban, küldésben, vagy a Felhasználói tartalom Szolgáltatásokban vagy azon keresztül való megjelenítésében. Saját belátásunk szerint elutasíthatunk, áthelyezhetünk, módosíthatunk vagy eltávolíthatunk minden olyan Felhasználói tartalmat, amelyet a Szolgáltatásokba bármilyen okból beküldtek, beleértve korlátozás nélkül a jelen Feltételeket sértő Felhasználói tartalmat is. További információkért lásd az Elfogadható használat című részt alább.

5.2 Visszajelzés. A kéretlenül beküldött ötleteket nem fogjuk fontolóra venni, és azt kérjük, hogy ne küldjenek ilyeneket. Ha azonban úgy dönt, hogy továbbra is beküldi ötleteit bármilyen formában, akár a Felhasználói tartalomban, akár más formában („Visszajelzés”), a következő feltételek érvényesek:

(a) A Visszajelzés a Bose kizárólagos tulajdonát fogja képezni, és Önnek nem jár érte kompenzáció. Ön ezennel visszavonhatatlanul a Bose rendelkezésére bocsátja ezeket, és beleegyezik abba, hogy visszavonhatatlanul átruházzon a Bose vállalatra minden, a Visszajelzésre vonatkozó jogot, jogcímet és érdeklődést, beleértve az abban foglalt szellemi tulajdonjogokat is.

(b) a Bose semmilyen kötelezettséget nem vállal a Visszajelzésre vonatkozóan, és térítésmentesen, bármilyen jellegű kompenzáció vagy jóváírás nélkül sokszorosíthatja, használhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti a Visszajelzést, beleértve az abban foglalt ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, korlátozás nélkül, bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan a Visszajelzést tartalmazó termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és forgalmazását is.


6. Elfogadható használat

A biztonságos és pozitív élmény elősegítése érdekében a következő magatartás szigorúan tilos a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatban. Korlátozás nélkül tilos:

 • visszaélni, rágalmazni, fenyegetni, megfélemlíteni, zaklatni vagy bántalmazni egy másik személyt;
 • reklámozni vagy felkérni bármely felhasználót bármilyen termék vagy Szolgáltatás megvásárlására vagy eladására, vagy a Szolgáltatásokból szerzett információkat felhasználni bármely felhasználóval való kapcsolatfelvételre, reklámozásra, felkérésre vagy eladásra a felhasználó előzetes kifejezett beleegyezése nélkül;
 • megváltoztatni vagy meghamisítani a Szolgáltatásokban található vagy azokhoz kapcsolódó bármely anyagot;
 • kísérletet tenni bármely olyan technológiai intézkedés megkerülésére, amelyet mi vagy bármelyik szolgáltatónk vagy bármely más harmadik fél (beleértve egy másik felhasználót is) a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés védelme vagy korlátozása érdekében hajtott végre;
 • kísérletet tenni a Szolgáltatások nyújtásához használt bármely szoftver vagy egyéb mögöttes kód megfejtésére, szétbontására, visszafordítására vagy visszafejtésére;
 • megzavarni, túlterhelni, megtámadni, módosítani vagy megzavarni a Szolgáltatásokat vagy a kapcsolódó szoftvert, hardvert, illetve szervereket bármilyen módon;
 • részt venni a Szolgáltatásokból származó adatok gyűjtésére tervezett szoftverek (beleértve a kémprogramokat is) használatában vagy a begyűjtött, illetve kikémlelt adatok kihasználásában;
 • akadályozni vagy zavarni másokat a Szolgáltatások használatában;
 • bármely személynek vagy szervezetnek kiadni magát, vagy bármilyen más hasonló csalárd tevékenységet, például adathalászatot végezni;
 • bármit közzétenni vagy megosztani, ami illegális, sértő, zaklató, pornográf, illetlen, trágár, obszcén, gyűlöletkeltő, rasszista vagy más módon kifogásolható;
 • olyan közleményt vagy felhívást közzétenni vagy továbbítani, amelynek célja jelszavak, fiókadatok vagy bármely más személyes vagy magánjellegű információ megszerzése bármely felhasználótól;
 • a többszintű marketing rendszerekre, piramisjátékokra vagy témán kívüli tartalmakra hivatkozó tartalmakat beküldeni;
 • kéretlen vagy jogosulatlan reklámot vagy kereskedelmi közleményeket, például spamet, reklámot, promóciós anyagokat, kéretlen leveleket, láncleveleket vagy bármely más formájú figyelemfelkeltést benyújtani, elküldeni, közzétenni, feltölteni vagy más módon elérhetővé tenni;
 • olyan tevékenységeket végezni, amelyek saját belátásunk szerint indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet rónak vagy róhatnak az infrastruktúránkra;
 • vírusokat, rosszindulatú kódokat vagy más olyan számítógépes utasításokat vagy technológiai eszközöket továbbítani, amelyek célja a számítógépek vagy a kapcsolódó rendszerek használatának megzavarása, károsítása vagy megzavarása;
 • bármilyen eszközt használni a Szolgáltatásokban található weboldalak feltérképezésére;
 • robotokat, keresőprogramokat, pásztázókat vagy más automatizált eszközöket használni a Szolgáltatásokhoz való bármilyen célú hozzáférésre;
 • mások szellemi tulajdonjogait, magánélethez, nyilvánossághoz való jogát vagy más törvényes jogait megsérteni, azokkal visszaélni vagy eltulajdonítani;
 • bármely törvényt vagy rendeletet megsérteni; vagy
 • bármely harmadik felet a fentiek bármelyikének elkövetésében támogatni, bátorítani vagy segíteni.

A fent megadott felhasználási korlátozásokon kívül a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül elérhető anyagokat „KORLÁTOZOTT JOGOKKAL” biztosítjuk. Bármely szövetségi, állami vagy helyi önkormányzat vagy hatóság általi használatra, másolásra vagy nyilvánosságra hozatalra további korlátozások vonatkoznak, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően. Az anyagok kormány vagy hatóság általi ilyen használata a Bose tulajdonjogának elismerését jelenti.


7. Adatvédelem

Az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos információkért (beleértve az Ön adatainak gyűjtését és felhasználását is), kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi szabályzatunk a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozik, és a jelen Feltételekben hivatkozunk rá.


8. Jótállások, felelősségkizárások és a felelősség korlátozása

A BOSE ÁLTAL A BOSE TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KIFEJEZETTEN ÍRÁSOS FORMÁBAN NYÚJTOTT, ETTŐL ELTÉRŐ TÁJÉKOZTATÁS HIÁNYÁBAN A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A BOSE KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, TÉNYMEGÁLLAPÍTÁST, FELTÉTELT VAGY GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A MINŐSÉGRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE VAGY A JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A BOSE KIFEJEZETTEN NEM GARANTÁLJA, HOGY: (i) A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALMAK HIBÁKTÓL MENTESEK; (ii) A SZOLGÁLTATÁSOK FUNKCIÓI ÉS JELLEMZŐI ZAVARTALANOK, BIZTONSÁGOSAK VAGY HIBÁKTÓL MENTESEK; (iii) A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY (iv) A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALMAK VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK. A BOSE NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BOSE FRISSÍTI VAGY TOVÁBBRA IS ELÉRHETŐVÉ TESZI A SZOLGÁLTATÁSOKAT, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ADOTT SZOFTVERT, ALKALMAZÁST VAGY TERMÉKET BÁRMILYEN IDŐTARTAMRA, ÉS A BOSE FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ ÖN ELŐZETES ÉRTESÍTÉSE NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA, FRISSÍTSE VAGY MEGSZÜNTESSE. A FENTI KIZÁRÁSOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK, ÉS A JELEN FELTÉTELEK FELMONDÁSÁT VAGY LEJÁRTÁT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT KÖVETŐEN IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS TARTALMAKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ TELJES KOCKÁZATOT ÖN VISELI. A BOSE, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TARTALOM LÉTREHOZÁSÁBAN, KÉSZÍTÉSÉBEN VAGY SZÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY HARMADIK FÉL, VALAMINT EZEK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS KÉPVISELŐI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK ÖN, ILLETVE MÁS SZEMÉLY VAGY ENTITÁS FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETÉSBŐL EREDŐ VAGY EGYÉB OLYAN KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG ELMARADÁSÁBÓL, AZ ADATVESZTÉSBŐL, A SZÁMÍTÓGÉPEKET VAGY ESZKÖZÖKET ÉRINTŐ KÁROKBÓL, A HASZNÁLAT KIMARADÁSÁBÓL, ILLETVE A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGÉBŐL ADÓDÓ KÁROKAT), MELY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY BÁRMELY TARTALOM, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELÉRHETŐ HIVATKOZÁSOK VAGY KAPCSOLATOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELÉRHETŐ ANYAGOKBÓL, INFORMÁCIÓKBÓL, JAVASLATOKBÓL VAGY HIVATKOZÁSOKBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A BOSE VÁLLALAT TUDATÁBAN VOLT-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉNEK, ÉS ARRA JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉS VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), POLGÁRI PERES ELJÁRÁS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY TÖRVÉNYSÉRTÉS KERETÉBEN VAGY EGYÉB MÓDON KERÜL SOR.

MINDEN ESETBEN A BOSE ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE, AMELY A JELEN FELTÉTELEKBŐL, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL ERED, NEM HALADJA MEG AZ ADOTT TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETETT ÖSSZEGET, AMELYRE A KÖVETELÉS VONATKOZIK, VAGY HA A KÖVETELÉS NEM VONATKOZIK KIFIZETETT TERMÉKRE VAGY SZOLGÁLTATÁSRA, EZ JELEN ESETBEN 100 USD.

A BOSE NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HARMADIK FÉL ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL VAGY A SZOLGÁLTATÁSBAN MEGTALÁLHATÓ VAGY HIVATKOZOTT WEBOLDALON HIRDETETT VAGY KÍNÁLT TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, ÉS A BOSE NEM VESZ RÉSZT AZ ÖN ÉS A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓI KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK NYOMON KÖVETÉSÉBEN ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM LESZ FELELŐS AZÉRT. A BOSE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET HARMADIK FÉL SÉRTŐ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁÉRT. ÖN ÖNKÉNT FELVÁLLALJA A FENTIEKBŐL EREDŐ KÁROK ÉS SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁT. 

A FENTI KORLÁTOZÁSOK ALAPVETŐ ÉS LÉNYEGES ELEMEI A BOSE ÉS ÖN KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ALAPJAINAK, ÉS AKKOR IS ALKALMAZANDÓK, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG ALAPVETŐ CÉLJÁNAK ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását, illetve a kártérítési felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy egyes korlátozások Önre nem vonatkoznak. Ha Ön New Jersey-ben (Egyesült Államok) tartózkodik, az ebben a szakaszban foglalt korlátozások Önre vonatkoznak.


9. Kártérítés

A törvény által megengedett legteljesebb mértékben Ön vállalja, hogy kártalanítja és megvédi a Bose vállalatot és annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit és képviselőit (valamint a fentiek bármely jogutódját), valamint mentesíti őket minden követelés vagy igény alól, beleértve – korlátozás nélkül – a Szolgáltatások vagy Tartalom használatával vagy használatából, a Szolgáltatásokkal való kapcsolatából, a Tartalomnak vagy a Felhasználói tartalomnak való kitettségből, a feltételek Ön általi megsértéséből, az alkalmazandó jog megsértéséből, a Felhasználói tartalom Szolgáltatásokba történő beküldéséből, közzétételéből vagy továbbításából és/vagy a másik jogainak Ön általi megsértéséből adódó észszerű ügyvédi díjakat és kifizetéseket. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját költségünkön vállaljuk az ilyen viták során a kizárólagos védelmet és irányítást, és Ön minden esetben együttműködik velünk a rendelkezésre álló védelem érvényesítésében.


10. Módosítás és felmondás

10.1 Szolgáltatások módosítása. A Bose fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó helyi törvényi előírások által nem engedélyezett eseteket kivéve bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül módosítsa vagy megszüntesse a Szolgáltatásokat (vagy azok bármely részét). A Bose nem vállal felelősséget Ön vagy bármely külső fél felé a Szolgáltatások bármely módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

10.2 Felmondás. Kizárólagos és abszolút belátásunk szerint bármikor, bármilyen okból, az Ön értesítésével vagy anélkül felmondhatjuk, felfüggeszthetjük vagy más módon megtagadhatjuk az összes Szolgáltatáshoz vagy azok egy részéhez való hozzáférést. Ha felmondjuk a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát, a jelen Feltételek megszűnnek, és a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges összes jog is azonnal megszűnik; azonban a jelen Feltételek bizonyos rendelkezései továbbra is alkalmazandók a felmondást követően, mint például korlátozás nélkül, és adott esetben, a kötelező választottbíróságról és csoportos keresetről való lemondásról szóló rendelkezések. A Szolgáltatások használatának vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a felmondása magában foglalhatja a Bose kizárólagos belátása szerint az Ön fiókjának és/vagy Felhasználói tartalmának törlését is, és Ön a vonatkozó törvények által előírt esetek kivételével nem fog tudni hozzáférni a fiókjához kapcsolódó információkhoz.


11. Értesítés a szellemi tulajdon megsértéséről

A DMCA (Digital Millennium Copyright Act) és más vonatkozó jogszabályok értelmében a Bose megfelelő körülmények között megszünteti azon felhasználók regisztrációs fiókját, akik bizonyítottan megsértik egy harmadik fél szellemi tulajdonjogait, és/vagy eltávolítja a jogsértő Felhasználói tartalmat. További információkért tekintse meg a Bose Szerzői jogi szabályzatát.


12. Irányadó jog

A jelen Feltételeket, a kapcsolódó tárgyakat és intézkedéseket Massachusetts állam jogszabályai szerint alkottuk meg, és szabályozásukra is ezek vonatkoznak, a kollíziós irányelvekre tekintet nélkül. A kötelező választottbírósági eljárás fenti 12. szakaszában foglaltak kivételével a jelen Feltételekből vagy a Szolgáltatások használatából eredő minden jogvitát Massachusetts állam Middlesex megyéjének állami vagy szövetségi bíróságain kell kezdeményezni és lefolytatni. Ön és a Bose elfogadják ezen bíróságok kizárólagos illetékességét.


13. Általános feltételek

13.1 Vis maior. A Bose semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen késedelemért vagy teljesítménybeli hibáért, amely közvetlenül vagy közvetve egy, az észszerűség határain kívül eső eseményből ered.

13.2 Nincs lemondás. Ha nem tudjuk megkövetelni, hogy Ön végrehajtsa a jelen Feltételekből fakadó valamelyik kötelezettségét, vagy ha nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy ha késlekedünk ennek végrehajtásában, mindez nem jelenti azt, hogy lemondtunk volna ezekről a jogokról, és nem jelenti azt sem, hogy Önnek nem kell betartania a kötelezettségeit. Ha mi lemondunk a jogunkról egy Ön által elkövetett mulasztással vagy kötelezettségszegéssel kapcsolatban, ezt kizárólag írásos formában tesszük, és ez nem fogja azt jelenteni, hogy automatikusan lemondunk a jogunkról bármely Ön által elkövetett jövőbeli mulasztással vagy kötelezettségszegéssel kapcsolatban.

13.3 Elválaszthatóság. A jelen Feltételek valamennyi rendelkezése egymástól függetlenül értelmezendő. Ha valamely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy a rendelkezések valamelyike jogellenes vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó bekezdések korlátozás nélkül érvényesek és hatályosak maradnak.

13.4 Harmadik felek kedvezményezettjei. Amennyiben a jelen Feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, a jelen Feltételeknek nem lehetnek harmadik fél kedvezményezettjei.

13.5 Teljes megállapodás. A jelen Feltételek (és az itt foglalt összes feltétel) alkotják a teljes megállapodást Ön és a Bose között, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi és egyidejű megállapodást Ön és a Bose között a témában, kivéve, ha az itt kifejezetten szerepel.

13.6 Átruházás. Ön nem ruházhatja át vagy adhatja át a jelen Feltételeket, valamint az ezek alapján biztosított jogokat vagy licenceket. A Bose korlátozás nélkül átruházhatja vagy átadhatja a jelen Feltételeket, valamint az ezek alapján biztosított jogokat vagy licenceket. A jelen Feltételek a felek és a felek jogutódainak, valamint az engedélyezett engedményeseknek a javát szolgálják.

13.7 Módosítás. A jelen Feltételek csak az Ön és a Bose felhatalmazott aláírója közötti megállapodással módosíthatók, kifejezetten hivatkozva a jelen feltételekre és módosítva azokat.

13.8 Nincs ügynökség. A jelen Feltételek semmilyen ügynökséget, partnerséget, vegyes vállalatot vagy munkavállaló-munkaadó viszonyt nem szolgálnak vagy hoznak létre, és Önnek nincs joga vagy felhatalmazása semmilyen kötelezettséget vállalni vagy létrehozni, vagy ténymegállapítást tenni vagy kötelezettséget vállalni a Bose nevében.

13.9 Elektronikus feldolgozás. Ön elfogadja, hogy az Ön és közöttünk elektronikus formában kötött megállapodások jogilag ugyanúgy kötelező érvényűek, mint a fizikailag írásos formában kötött megállapodások.

13.10 Címsorok. A jelen Feltételekben szereplő címsorok és alcímsorok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és ezeknek nincs jogi vagy szerződéses hatása.

13.11 Érvényben maradás. Jelen Feltételek azon rendelkezései, melyek természetüknél fogva értelemszerűen túllépik a jelen feltételek érvényességének határát, a jelen Feltételek érvényességének megszűnése után is érvényben maradnak.

13.12 Értesítések. Értesítést küldhetünk Önnek e-mailben, értesítést tehetünk közzé a Szolgáltatásokon vagy bármely más, általunk választott módon, és az ilyen értesítés a közzétételkor lép hatályba. Ha értesítést küld nekünk, akkor a levél 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, United States of America címünkre való megérkezését követően lép érvénybe.

13.13 Szöveges üzenet küldése. A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy mi és a nevünkben eljáró személyek bizonyos körülmények között szöveges üzeneteket (SMS) küldhetünk Önnek az Ön által megadott telefonszámra az SMS-használati feltételeinknek megfelelően.


14. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, tekintse meg az Elérhetőségek oldalt.